Forretningsbetingelser – Abonnementsaftale

1.    Anvendelse

Webset’s (herefter kaldet ”virksomheden”) almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem Virksomheden og kunden i alle aftaleforhold. Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftalen med Virksomheden.

Disse forretningsbetingelser er gældende for abonnementsaftale indgået med:

Xtravagant
Bransagervej 10
9490 Pandrup
CVR: 38487272

Afvigelser fra nærværende forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept fra Virksomheden og kunden.

2.    Generelt

En aftale er gyldig, når der fra Virksomheden og kunden foreligger en underskrevet kontrakt.
Underskrift kan fra kundens side ske pr. e-mail, ved elektronisk godkendelse via hjemmeside eller ved underskrift på fysisk kontrakt.

Nærværende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af abonnementsydelser fra Virksomheden, uanset gennem hvilken kommunikationsform aftalen indgås (såvel skriftligt som pr. telefon, e-mail, via Virksomhedens hjemmeside eller på nogen anden måde).

Kunden har ikke ret til at anføre andre vilkår for købet, hverken på kontrakten eller andet tillæg, medmindre Virksomheden udtrykkeligt på skrift gengiver disse betingelser, som kunden ønsker at pålægge Virksomheden, og som er anderledes formuleret end de i disse forretningsbetingelser.

3.    Produkter

Betingelserne omfatter abonnementsydelser omkring Webudvikling, Digital Marketing og Sparring.

Indholdet og prisen af abonnements fremgår til enhver tid opdateret af hjemmesiden https://webset.dk

Abonnementet kan til enhver tid ændres med et passende varsel på minimum 30 dage.

4.    Aftalens indgåelse

Aftalen indgås ved valg og godkendelsen af abonnementstype via hjemmesiden, ved aftale pr. mail eller via kontakt til en af Virksomhedens sælgere, hvor der indgås en aftale via en fysisk aftale.

Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen oplyse Virksomheden om korrekt firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson og dennes e-mail, aktivt CVR-nummer eller CPR-nummer.

Kunden forpligtes til straks at underrette Virksomheden, såfremt der sker ændringer i ovenstående. Herudover skal kunden oplyse eventuelle adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. På Virksomhedens forlangende er kunden forpligtet til at dokumentere rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Indtil anden oplysning gives af kunden, er Virksomheden berettiget til at fremsende faktura, materiale m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

5.    Betaling

Abonnementet betales enten månedsvis forud, eller årligt forud med den aftalte pris, der til enhver tid er opdateret på hjemmesiden.
Vælges betaling på månedsvis forud, er der en binding på 12 mdr. på alle hjemmeside og webshop løsninger.

Abonnementet starter den dag der sker oprettelse.

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage fra fakturaens udstedelse. Manglende overholdelse af Virksomhedens betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Virksomheden til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som u forfaldent, indbetalt straks.

Kunden er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod Virksomheden, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Virksomheden.

5.1   For sen betaling

Virksomheden er berettiget til midlertidigt at stoppe de ydelser der indgår i abonnementet, såfremt kunden ikke rettidigt betaler de fremsendte fakturaer.

Erlægger kunden ikke betaling rettidigt, er Virksomheden berettiget til, fra forfaldsdagen, at pålægge morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen.
Der opkræves et rykkergebyr på kr. 100. Manglende betaling medfører overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel.

Kunden hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til aftalen.

6.    Priser

Abonnementsprisen fremgår af den indgåede og fremsendte aftale.

Alle oplyste priser er eksklusiv moms.

7.    Leveringstid

Produktets lanceringstidspunkt estimeres af flere omgange, da projektet kræver kundens godkendelse efter bl.a. designoplæg og lige før lancering. Ved projektets igangsættelse kan kunden anmode om en estimeret deadline for designoplæg. Efter designoplægget er godkendt, kan kunden efterspørge estimeret deadline for et færdigt udviklet system. Efter indgåelse af aftale og registreret indbetaling foretaget af kunden, begynder Virksomheden udarbejdelsen af produktet ud fra drøftelser mellem Virksomheden og kunden.

Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden.

7.1   Forsinkelser

Af tekniske eller andre årsager kan forsinkelser forekomme, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører, som er skønnet nødvendigt.

Såfremt parterne har aftalt en tidsplan/tidsfrist/deadline, skal dette fremgå skriftligt. Foreligger der en forsinkelse skal dette oplyses til kunden så tidligt som muligt, dog senest på den aftalte tidsfrist/deadline.

Skyldes forsinkelsen et forhold der ikke er inkluderet i projektet fra Virksomheden, har Virksomheden ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen.

Virksomheden er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af forsinkelsen. Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med indgåelse af aftalegrundlag, har kunden ingen krav på erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af en eventuel forsinkelse.

8.    Udvikling og projektforløb

Virksomheden udvikler løsningen i henhold til indholdet i det underskrevne aftalegrundlag.

Hvis kunden inden for den aftalte tidsfrist hverken accepterer, korrigerer eller afslår en løsningsbeskrivelse eller detaljer vedrørende projektet, kan Virksomheden vælge at udskyde udførelsen til dette foreligger eller påbegynde udførelsen af konkrete opgaver i henhold til tidsplanen og den leverede løsningsbeskrivelse.

Såfremt opgaver på denne baggrund påbegyndes, er kunden forpligtet til at betale for den anvendte tid samt andre relaterede omkostninger. Forud for påbegyndelse af udviklingen af projektet, hvor kunden mangler at give tilbagemelding, informerer Virksomheden kunden herom.

Såfremt der ikke er aftalt en tidsfrist, udføres løsningen med den hast, som anses for rimeligt i forhold til omfang og omstændigheder for udviklingen af en sådan løsning til kundens hjemmeside/webshop.

8.1   Kontaktperson

Er andet ikke aftalt, er det kundens ansvar med organisering og samordning inden for egen virksomhed. Kontaktperson ved kunden vil under samarbejdet fungere som projektleder med handlefrihed til at afgive bindende accept i forhold til aftalegrundlaget og løsningen til projektet med Virksomheden. Kontaktpersonen vil blive kontaktet, såfremt der er behov for supplerende løsninger og udvidelser for at kunne udvikle hjemmesiden/webshoppen efter kundens ønsker.

8.2   Supplerende ydelser

Skulle der under arbejdsprocessen være behov for supplerende ydelser, kan disse tilføjes i et særskilt tillæg til aftalegrundlaget og er kun gyldig med forudgående skriftlig godkendelse fra kunden via bekræftelse pr. mail eller underskrift.

8.3   Underleverandører

Såfremt Virksomheden skønner det nødvendigt for at færdiggøre og udføre kundens hjemmeside/webshop efter aftalegrundlaget, er Virksomheden berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør.

Ved anvendelse af underleverandør påtager Virksomheden sig samme ansvar for disses arbejde, som var det udført af Virksomheden.

9.    Misligholdelse

Kunden er eneansvarlig for enhver oplysning eller ethvert materiale, der er indført og offentliggjort på kundens hjemmeside. Indhold, der offentliggøres på eller henvises til fra kundens hjemmeside/webshop skal overholde dansk lov og loven i de lande til hvilket indholdet er rettet eller beregnet.

Kunden påtager sig at friholde Virksomheden for enhver erstatning, afgift eller bøde, Virksomheden måtte blive nødt til at udrede som følge af kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med kundens anvendelse af udviklede webløsninger med tilhørende delelementer. Dette omfatter også immaterielle krænkelser og strafbare handlinger og undladelser.

Såfremt Virksomheden konstaterer overtrædelser af kundens pligter, betragtes det som væsentlig misligholdelse, og Virksomheden kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og således afbryde enhver forbindelse til kundens domæne.

Det anses endvidere som væsentlig misligholdelse af løbende aftaler, hvis kunden tages under konkursbehandling, hvis der indledes forhandlinger om tvangsakkord, hvis kunden undlader at betale forfaldne beløb, eller hvis kunden anmelder betalingsstandsning. I sådanne tilfælde er Virksomheden berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender, betalt.

10.    Funktionalitet og mangler

Forud for levering af produktet fremsendes en mail med designudkast, hvor det er kundens ansvar at gennemgå og kontrollere funktionaliteten i henhold til det aftalte. Ændringer og rettelser fra kunden på det fremsendte materiale foretages inden færdiggørelse af projektet. Rettelser og ændringer udføres efterfølgende i hast af Virksomheden.

Kunden er på ingen måder berettiget til at tilbageholde nogen form for fakturerede ydelser i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelser og/eller nødvendige tilretninger, der er konstateret i forbindelse med projektoverdragelse.

11.    Tavshedspligt

Alle involverede hos Virksomheden og kunden, herunder deres personale, underleverandører og andre involverede, har tavshedspligt med hensyn til forretning, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelse med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale.

Såfremt kunden er en offentlig myndighed eller at kunden er underlagt tavshedspligt, skal kundens ansatte i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt.

12.1    Undtagelser fra tavshedspligten

Tavshedspligten omfatter ikke videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og ej heller videregivelse til egen rådgiver eller til mæglingsmand, voldgiftsret, domstol eller lignende.

Ovennævnte oplysninger må parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser over for hinanden.

12.    Databehandling

Kunden er dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle personoplysninger, som Kunden uploader og behandler i den af Virksomheden udarbejdede Webshop.

Kunden og Virksomheden har indgået en databehandleraftale, der er vedlagt ordrebekræftelsen sendt til Kundens kontaktmail ved aftaleindgåelse.

Virksomheden forbeholder sig retten til at slette kundedata 90 dage efter abonnementsophør, uanset årsagen til ophøret.

Virksomheden kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kunders konkurs, dødsfald og lignende.

13.    Kommunikation

Virksomheden kan til enhver tid anvende Kundens e-mail til kommunikation, herunder til servicemeddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om Virksomhedens nyheder.

14.    Hosting

Uden at Virksomheden har rådgivet kunden omkring lovgivningen der til, opsættes webshoppen/optimeringen til at henvise til kundens valgte domænenavn.

Særligt hvad angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden: https://www.dk-hostmaster.dk/ Registrering af DK-domæner følger den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK-domæner, ligeledes gældende for internationale domæner. Virksomheden kan endvidere ikke stilles til ansvar, hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres, fordi det allerede er optaget af tredjemand.

Registreringen af domæner og Webhotel sker i Kundens navn, med Virksomheden som befuldmægtiget. Alt hvad Virksomheden laver på Kundens domæne og Webhotel, er Kundens ejendom. Virksomheden kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

14.2    Nedetid

Nedetid kan forekomme, men Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig herfor, da Server og Webhotel er Kundens eget ansvar. I fald det kan påvises, at nedetiden skyldes Virksomheden, og nedetiden overstiger 10% på årsbasis, kan Virksomheden alene blive gjort erstatningsansvarlig på et beløb svarende til maksimalt 3 måneders Webhotel.

15.    Ansvarsfraskrivelse

Ønsker kunden at tilkøbe betalingssystem til webshoppen, skal kunden ligeledes godkendes og har selv ansvaret for at opfylde de af Nets Tellers opstillede betingelser for online handel via internettet. Virksomheden garanterer ikke for funktionaliteten af betalingssystemer til hjemmesiden, som Virksomheden ikke har 100% kontrol over.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at have backup af de data som kunden har uploadet til Virksomheden, således at disse ikke kan kræves erstattet ved eventuelt nedbrud hos Virksomheden. Virksomheden vil i rimeligt omfang etablere backup procedurer, men tager det forbehold, at det til trods herfor kan være muligt, at kundens data og informationer ikke kan reetableres efter et systemnedbrud. Virksomheden fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement uanset baggrund der for, medmindre Virksomheden har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt.

16.    Opsigelse

Kunden kan tidligst opsige abonnementet 3, 6, 12 eller 24 måneder efter abonnementsperiodens påbegyndelse. Opsigelsesvarsel fremgår af aftalen for det indgåede abonnement.

Efter bindingsperioden, kan Kunden frit opsige sit abonnement. Opsigelsesvarslet er løbende abonnement periode + én abonnementsperiode.

Virksomheden kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

Vores ydelser betales forud og eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Såfremt kunden ønsker at opsige en service eller et abonnement inden udløb, refunderes det resterende beløb ikke, og Kunden er forpligtiget til at betale abonnementsprisen i hele opsigelsesperioden. Aftalen kan ikke opsiges de første 3, 6, 12 eller 24 måneder af abonnementsperioden afhængig af abonnementet, hvilket fremgår af aftalen.

17.    Force Majeure

Såfremt Virksomheden ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse, som følge af forhold, der ligger uden for Virksomheden kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lock-out, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende skal Virksomheden være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe en sådan situation består.

18.    Værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved Byretten i Aalborg.

19.    Ændring af forretningsbetingelser og vilkår

Virksomheden vil til enhver tid kunne foretage nødvendige lovgivningsmæssige krav til ændringer i forretningsbetingelserne, dog med et varsel på mindst 30 dage. Varsling herom vil ske på den af kunden oplyste kontaktmail.

20.    Kontaktoplysninger

Kontakt til Virksomheden kan til enhver tid ske til:

Xtravagant
Bransagervej 10
9490 Pandrup

Mail: kontakt@webset.dk